Jeoloji Saha Araştırmaları


· Literatür Çalışmaları
· Uzaktan algılama çalışmalar
· Jeolojik Harita hazırlanması
· Yüzey aktivitelerinin Belirlenmesi
· Yapısal Jeolojik Çalışmalar
· Jeokimyasal Çalışmalar

Literatür Araştırması

Tüm arama programları, ister detaylı ister keşif çalışması olsun, varolan tüm verilerin toplanması ve incelenmesiyle başlar.
Ülkemizde bu tür bilgilere, yerbilimleriyle uğraşan başta MTA, DSİ ve TPAO gibi
kurumların yanında, Üniversitelerin yaptıkları çalışmalar ve profesyonel dergi ve bu konularda
düzenlenmiş kongre ve sempozyumların kitapçıklarında ulaşılabilir. Literatür çalışması en ucuz arama
tekniğidir ve bunun dikkatli ve sağlıklı yapılmasının sonuçlarının getirisi büyük olabilir.

Uzaktan Algılama Çalışmaları
Hava fotoğraflarının interpretasyonu jeotermal aramada ilk adımdır. Fotoğraflar yapısal analiz, jeolojik
harita yapma ve topoğrafisi zor alanlarda jeofizik ölçmelerde kullanılır. Eğer bölgesel ve stratigrafik çatı
iyi bilinmiyorsa havadan yapılan manyetik ölçmeler, ucuz olarak ek bilgi sağlar. Benzer olarak havadan
Landsat gibi uyduJeokimyasal Çalışmalarlardan alınan kızıl ötesi ışın fotoğrafları ısınmış, sıcak bölgeleri tespit etmeye yarar.
Jeolojik Harita Hazırlanması
Jeotermal enerji sağlanacak bölgenin 1/25.000 ölçekli jeolojik haritası yapılmalıdır. Yapılan
çalışmalarla; kaya birimleri ve dokanak ilişkileri, kaya birimlerinin doğrultu ve eğimi, kaya birimlerinin
gözenek ve geçirgenliği, kaya birimlerinin kalınlığı, yapısal öğeler (fay ve çatlak sistemleri, genç faylar,
graben sistemleri, bindirmeler, şaryajlar, kıvrım sistemleri, tektonik gerilme yönleri, bunların özellikleri
ve birbirleri ile olan ilişkileri), sıcak ve soğuk su noktaları, mağmatik dayklar ve sokulumlar, volkanik
merkezler, hidrotermal alterasyon zonları, yaş belirleyici veriler (özellikle mağmatik aktivite yaşı), farklı
litolojideki tortul oluşukların ve volkanik kayaçların ayırtımı ve yaşlarının belirlenmesi, tektonizma,
mağmatizma-volkanizma ve jeotermal enerji sağlanacak olası hazne kaya, örtü kaya ve ısı kaynağı,
gibi konular araştırılarak, haritada işaretlenir.

Yüzey Aktivitelerinin İncelenmesi
Difüzif çıkışlar, doğrudan boşalım, gayzer ve saklı boşalım şeklindeki tüm yüzey aktivitelerinin basit
bile olsa topoğrafik olarak haritaları yapılarak, bunlardan dışarıya çıkan akışkanların (sıvı+iki
faz+buhar ve/veya gaz) debileri, sıcaklıkları ölçülerek ve bileşimlerini belirlemek amacıyla,
akışkanlardan örnekler alınmalıdır. Bu verilerden hareketle; jeotermal sistemin ısı deşarj miktarı
belirlenmeli, jeolojik harita üzerinde bu aktivitelerin yerleriyle sistemin kaba yapısı, tektonizması ve
hidrolojik model tekrar yorumlanarak, aktivitelerin en şiddetlisi merkez kabul edilmek üzere tekrar
yorumlanmalıdır. Bu aktivitelerin en şiddetlisi merkez kabul edilmek üzere 10-15 km yarıçap içinde
jeofizik araştırmalar gerçekleştirilir.

Yapısal Jeolojik Çalışmalar
Yörenin genel tektonik yapısı içinde çalışma alanındaki fayların tipleri, yönleri, eğimleri, atımları
belirlenmeli ve bunlardan hangilerinin jeotermal akışkanların sirkülasyonuna yardımcı olduğu, tesbit
edilmelidir.Jeokimyasal Çalışmalar

Jeokimyasal araştırmalar için inceleme alanında bulunan kayaçlardan, sıcak ve soğuk su
kaynaklarından, kuyulardan, fümerol ve gaz çıkışlarından örnekler alınıp, fiziksel ve kimyasal analizleri
yapılmalıdır. Analizlerin değerlendirilmesi sonucunda; sistemdeki sıcak akışkanların bileşim aralığı ve
homojenliği, jeotermal akışkanın bileşimi (tüm su ve gaz bileşenleriyle birlikte) ve orijinal sıcaklığı,
jeotermal sistemin oluşum tipi (devresel veya depolanmış), varolan sistemin tipi (buharın ısıttığı veya
derin mineralli sudan kaynaklanan), jeotermal akışkan-kayaç etkileşimleri, beslenmenin kökeni
(metorik, juvenil, deniz suyu veya jeolojik devirlerden kalan su), bölgedeki akış yönü ve yeraltındaki
kalış süresi, jeotermal suyun tanımlanması; sınıfı, grubu tipi (klorürlü, bikarbonat-sodalı, asidik vb.),
sistemdeki faz durumları (su ve buharın hakim olduğu), sistemdeki faz değişimleri (kaynama, yoğuşma
vb.) ve sistemdeki sıcak-soğuk su karışmaları, jeotermal akışkanın üretimden dolayı değişen koşullara
göre mineral çökelme potansiyeli, jeotermal akışkanın yükselme yönü ve yeryüzüne akış yönü,
jeotermal akışkanın akış yönü ve yeraltında kalma(mola) süresiolası çevresel etkisi, bölgenin
minimum doğal ısı akısı ve potansiyeli tahmini, ekonomik değere sahip olabilecek akışkan elementleri,
yapılabilirlik ve geleceğe yönelik tahminler için kavramsal model oluşturulması, akışkanın sisteme
basılabilirliğinin yapılabilirliği gibi konular belirlenir.

Test

Form Gönderimi

Tamam

G.S.E. Enerji Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.

Öveçler Ata Mahallesi 1065. Cadde (Eski 2. Cadde) 1104 Sokak No: 1/1 Çankaya - ANKARA
Tel : 0312 481 55 03 - Faks : 0312 481 55 03
info@gseenergy.com
Web Tasarım Teknobay.