Jeotermal Kuyularda Ölçümleri

8.8.2017 12:45:31

JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ
Umran SERPEN
ÖZET
Bu çalışmada jeotermal kuyulardan üretilen tek ve iki fazlı akışkanların üretim miktarları ve
entalpilerinin yanında gaz ölçüm yöntemleri anlatılmış ve bu yöntemlerde kullanılan donanımlar
hakkında bilgi verilmiştir.
1. GİRİŞ
Jeotermal enerjiden faydalanmada, bu enerjiyi taşıyan akışkanların ölçülmesi hayati önem
taşımaktadır. Bu akışkanlar sıcak su, buhar ve gazdır. Ölçüm sırasında sıcaklığın yarattığı sorunlar
yanında büyük ölçekte üretim yapılması da, başka sorunları beraberinde getirmektedir. Aslında su
debilerini ölçmek kolay iken sıcak su, özellikle 100oC üzerinde buharın ayrılması dolayısıyla, ölçmede
sorun yaşanmaktadır. Son yıllarda gelişen teknoloji dolayısıyla, soğuk sular için kullanılan aletlerin
gelişmişleri sıcak sular için de kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan, jeotermal suların yarattığı çevre
kirliliği dolayısıyla bazı basit yöntemlerin uygulanamaması, yukarıda bahsedilen teknolojik gelişmelerle
aşılmıştır.
Aslında, yakın zamanlara kadar en büyük sorun iki fazlı akışkanlarda yaşanmaktaydı. Bunun nedeni
de, yüksek entalpili sahalarda kuyuiçinde yükselirken basınç düşümü dolayısıyla bir kısmı
buharlaşarak iki fazlı haline gelen jeotermal akışkanın toplam ve bileşen debilerinin ölçülmesi
gereğiydi. Bunun için klasik yöntemler bulunmakla birlikte, son gelişen teknolojiyle iki fazlı akışkanın
debisini ölçmek artık mümkün olabilmektedir. Ancak, bu iş için kullanılan donanım son derece
pahalıdır.
Jeotermal kuyularda üretim ölçmeleri kütlesel akış ile ısı akışını belirleyip değerlendirmek amacıyla ya
belli bir kuyubaşı basıncının, ya da kuyudibi basıncının değişimine göre yapılmaktadır. Bundan ötürü,
bu bildiri bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir.
2. ÜRETİM ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI
Üretim ölçümleri kısa bir dönem için gerçekleştirilirse, rezervuar işletmesi için uygun yüzey
donanımları seçimi için yapılacaktır. Diğer bir deyişle, bir tür kuyubaşı ve kuyuya akış yetkinliği ilişkisi
“IPR” belirlenecektir. Artezyen kuyularda bu değişim kuyubaşı basıncına göre yapılır, pompayla üretim
olan kuyularda ise kuyudibi veya kuyudaki dinamik su seviyesinin değişimine göre yapılır. Ancak, her
iki durumda da, mümkünse kuyudibi basıncına göre yapılması arzu edilen bir durumdur.
Uzun dönemli üretim ölçümleri üretimin zamana göre değişimini gösteren, diğer bir deyişle, jeotermal
sahanın yetkinliğini (performance) ortaya koyan veri üretirler. Zamanla üretimin değişiminin, sahadaki
basınç düşümü, rezervuarda çökelme veyahut da kuyular arası girişim dolayısıyla oluşabileceğine
dikkat etmek gerekir.

3. ÜRETİM ÖLÇÜMLERİ SIRASINDA ALINACAK TEDBİRLER
Geçmişte tüm dünyada jeotermal kuyuların üretime açılmaları ve kapanmaları sırasında kuyudibinde
formasyon yıkılmaları gözlenmiştir. Kuyuların korunması amacıyla, ölçüm işlemleri sırasında
uygulanacak kuyu açma ve kapama işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
- Kuyuların açılma ve kapanma işlemleri yavaş ve dikkatli bir şekilde tüm donanımlar kontrol edilerek
uygulanmalıdır.
- Kuyunun açılma ve kapanma basıncını kontrol etmek için kuyubaşına bir manometre takılmalıdır.
- Eğer kapanma sırasında kuyubaşı basıncında büyük bir artış gözlenirse, kapanma işlemi
geciktirilmelidir.
- Kuyuyu açıp kapama işlemleri için ana vana (master valve) kullanılmamalıdır. Onun yerine, üzerine
takılmış ikinci vana veya yatay akış kontrol vanası kullanılmalıdır.
4. TEK FAZLI AKIŞKANLARIN DEBİ ÖLÇÜMÜ
Kuyu, sıcak su (<100oC) veya buhar gibi tek fazlı akışkan üretiyorsa veya kuyudan iki fazlı üretilen
akışkanın separatörde su ve buhar fazlarına ayrılmaları durumunda, aşağıdaki ölçüm yöntemi
uygulanmalıdır:
4.1. Sıcak Suyun Debisinin Ölçümü
Savak Yöntemi
Tek faz su ise, 100oC altındaki sıcak suların debisini ölçmek için, savak yöntemi kullanılır. Bu sular
doğrudan kuyudan gelen (artezyen veya pompayla) ve susturucudan (silencer) geçen sular olabilir.
Hesaplamalar yapılırken, savaktan akan suyun sıcaklığının yoğunluğa etkisi de dikkate alınmalıdır.
Kuyu artezyen akış yapmıyor, sıcaklığı 100oC’ın altında ve ilk kez akışa açılacaksa (debisi
tanınmıyorsa), kompresörle kuyuya değişik derinliklerden hava basılarak dışarıya alınan suyun debisi
savaktan ölçülebilir.
Şekil 1 ve Şekil 2’de görülen dikdörtgen ve üçgen olmak üzere iki tür savak bu tür ölçümler için
kullanılabilir. Bu savaklardan akan suyun debisini hesaplamak için aşağıdaki formüller kullanılır [1]:
Dikdörtgen savak için,
Q= K x b x h3/2 (1)
Burada:
Q = Akış debisi, m3/dak
K = Savak konfigürasyonuna bağlı sabit,
b = Akış kanalı genişliği, m
h = Akış kanalı tabanından su seviyesi yüksekliği, m
Üçgen savak için,
Q = K x h5/2 x Sin (2)
Üçgen savağın tepe açısı 90oC olursa, Sin=1 olduğu için formül sadeleşir.

4.2. Pompayla Üretim Yapılan Kuyularda Ölçüm
Bu tür kuyularda üretim ticari cihazlarla ölçülebileceği gibi, Şekil 3’te gösterilen basit bir düzenekle de
ölçüm yapılabilir. Bu düzenek sonuçta bir orifise bağlı olup, o da Şekil 4’te gösterilmektedir. Orifisin
kullanılması durumunda akışkan debisinin hesaplanması aşağıdaki formülle yapılmaktadır [2]:
Q = C x A (2 x g x H)1/2 (3)
Burada:
Q = Akış debisi, ft3/sn
C = Akış katsayısı,
G = Yerçekimi ivmesi, 32.17 ft/sn2,
H = Manometre yüksekliği, ft.

4.3. Buhar Debisinin Ölçümü
Kuru veya doymuş buhar kuyularından üretilen veya separatörden çıkan buhar debisini ölçmek için
orifis yöntemi kullanılmalıdır. Bu orifis Şekil 5’te gösterilmektedir. Bu yöntemin esası, gözlenen
orifisteki basınç düşümünün değerlendirilendirilmesidir. Debi hesabı aşağıda verilen formülle
yapılmaktadır [1]:
Q = 0.01252 x α x ε x m x D2 (γ x ΔP)1/2 (4)
Burada:
Q = Buhar debisi, ton/st
m = d2/D2,
d = Orifis çapı, mm,
D = Akış borusu çapı, mm
α = Akış sabiti,
ε = Buhar sıkıştırma faktörü,
γ = Buharın kaynak basıncındaki yoğunluğu, kg/m3,
ΔP= Orifiste basınç düşümü, kg/m2,

5. İKİ FAZLI AKIŞKANLARIN ÖLÇÜMÜ
Sıcaklığı 100oC üzerinde olan suların kendiliğinden akan kuyulardan üretilirken basınç düşümüyle iki
faza geçmesi veya rezervuarda akışkanın iki fazlı olması durumunda rezervuardan itibaren iki fazlı
üretilen akışkanların debisi ve entalpisi aşağıdaki yöntemlerle belirlenebilir.
Düşey Deşarj Yöntemi
Bu amprik yöntemle kuyunun geliştirilmesi aşamasında kuyu üretimi hakkında bilgi edinilecektir. Bu
yöntem kuyubaşına dudak basıncı ölçebilecek bir kısa boru düşey istikamette yerleştirilerek
gerçekleştirilebilir. Bu yöntemde akışkan entalpisinin bilindiği varsayılmaktadır. Akışkan debisi için
aşağıdaki formül kullanılır [3]:
G = (Pc
0.96 x dc
2) / h1.102 (5)
Burada:
G = Kütlesel debi, ton/s,
Pc = Kritik basınç, kg/cm2 a,
dc = Akış borusu iç çapı, mm,
h = Jeotermal akışkanın entalpisi, kCal/kg.
Orifis ve Dudak Basıncı Yöntemi
Russel James orifis-dudak basıncı “orifice-lip pressure” yöntemi olarak bilinen bu amprik yaklaşımda,
orifisteki basınç düşümü boru ucundan alınan kritik basınçla birlikte değerlendirilmekte olup, ölçüm
düzeneği Şekil 6’da verilmektedir. Bu yöntemle elde edilen değerler 250-305 kCal/kg arasındaki
entalpili akışkanlar için daha sağlıklıdır. Hesaplama yöntemi ise aşağıdaki formülden deneme-yanılma
yöntemi ile entalpi bulunduktan sonra, düşey deşarj yöntemindeki denklem (5) ile toplam debi
hesaplanır [3,4]. Akışkanın CO2 taşıması durumunda, sonuçlarda düzeltme yapılması gerekir.
h1.102 = 1229.71 (Pc
0.96/Ytp) (dc/dm)2 (1-β4) {[(ho-hf)1.5 (vg-vf) + vf]/Øtp}1/2 (6)
Burada.
Pc = Kritik basınç, kg/cm2 a,
ho = Jeotermal akışkanın entalpisi, kCal/kg,
hf = Orifisin kaynak basıncındaki entalpi, kCal/kg,
dc = Akış borusu iç çapı, mm,
dm = orifis çapı, mm,
β = dm/D
D = Ana boru çapı, mm,
Ytp= Genleşme katsayısı
Øtp= Orifisteki basınç düşümü, mmHg,
vg = Orifisin kaynak tarafında buharın özgül hacmi, m3/ton,
vf = Orifisin kaynak tarafında suyun özgül hacmi, m3/ton.
Orifis ve Susturucu (silencer) Yöntemi
Russell James orifis ve susturucu “lip pressure-silencer” yöntemi olarak bilinen bu amprik yaklaşımda,
dudak basıncı değerleri susturucu savağından elde edilen debi verileriyle birlikte,
değerlendirilmektedir. Bu test için ölçüm düzeneği Şekil 7’de verilmektedir. Bu yöntem orifis-dudak
basıncı yöntemine göre daha sağlıklı sonuçlar verir. Ayrıca, susturucu yalnız gürültüyü en alt düzeye
indirmekle kalmaz (çevre kirlenmesi açısından), atmosferik basınçta çalışan bir separatör görevi görür.
Kütlesel debi aşağıda verilen formülle deneme yanılma yöntemi kullanılarak yapılır [3].

Kütlesel debi = 1.052 (Pc
0.96 x dc
2) / ho
1.102 = (538.9 x Ww)/(638.9 – ho) (7)
Burada:
Ww = Savaktaki su debisi, ton/st
Diferansiyel Manometre Dudak Basıncı
Kuyu
Orifis plakası
Şekil 6. Russel James’in orfis-dudak basıncı ölçüm cihazının şematik gösterimi
Şekil 7. Russel James’in dudak basıncı-susturucu test düzeneği şematik gösterimi.
Separatör Yöntemi
Separatörle iki fazlı akışkanın debi ve entalpisinin ölçümü için, bu fazların buhar ve basınçlı su olarak
(separatör basıncında) ayrılması gerekir (Şekil 8). Bu ölçümler geçici ve kapasitesi sınırlı bir
separatörle yapılacağı gibi orifis-dudak basıncı yöntemiyle elde edilen kaba verilere göre
tasarımlanmış kalıcı bir separatörle de olabilir. Ayrılan buhar fazı, yukarıda anlatılan orifis yöntemi ile
kolaylıkla ölçülebilir. Su fazı ise, doymuş olduğu için doğrudan savağa verilemez. Bu nedenle, ya bu
basınç, sıcaklık ve entalpide hatalı sonuç verebilecek orifis-dudak basıncı yöntemiyle sağlıksız, ya da
bir susturucuya (silencer) verilerek dudak basıncı-susturucu yöntemiyle sağlıklı olarak ölçülecektir.
Doymuş su fazı için ikinci bir ölçme yöntemi, bu suyun önce bir ısı değiştiricisinde soğutulup, savağa
gönderilmesi ve orada debisinin ölçülmesidir. İki fazlı akışkanın toplam ve fazların ayrı ayrı debileri en
sağlıklı ve güvenilir olarak bu yöntemle ölçülür [1].
BUHAR HATTI
ORIFİS
SU HATTI SAVAK
SILENCER (SUSTURUCU)
JEOTERMAL
KUYU
SEPARATÖR
Şekil 8. Separatör yöntemiyle ölçüm düzeneğinin şematik gösterimi.
Gaz Kabı
Ölçek
Yoğuşturucu
Mini Separatör
Şekil 9. Mini separatörle gaz ölçüm düzeneğinin şematik gösterimi.
6. GAZ ÖLÇÜMLERİ
Gaz ölçümleri, kuyubaşındaki bir noktadan alınan akışkan Şekil 9’daki mini separatörden geçirilerek
yapılır ve ayrıca, mini separatörden gaz örnekleri de alınır [1].
7. KUYUİÇİ SEVİYE ÖLÇÜMLERİ
Özellikle düşük sıcaklıklı jeotermal sahalarda en çok alınan ölçüm, kuyuiçi seviyeleridir. Bunlar
rezervuardaki basınç düşümü yanında, akış yönlerini belirlemek için yararlıdırlar. Bu işlem için ıslak
bant, elektrik sonda, kapiler tüp ve yüzer tapa gibi aygıtlar kullanılır. Bunların içinde en güvenilir ve
popüler olanı eletrikli sonda olup, pompalı kuyularda ise kapiler tüp kullanılır.

KAYNAKLAR
[1] Serpen, U., 1988. Jeotermal Enerji Ders Notları, Istanbul.
[2] Stieger, S.G., Renner, E.G., Lienau, P.J., Culver, G., 1998.Well Testing and Reservoir Evaluation.
Ed.: Lund, J.W., in: Geothermal Direct-Use Engineering and Design Guidebook. Geoheat Center,
Oregon Institute of Technology, Oregon.
[3] James, R., 1970. Factors Controlling Borehole Performance. Proceedings of 1st UN Symposium
on Development and Utilization of geothermal Resources, VII/6 Pisa Italy.
[4] James, R., 1965. Metering of Steam-Water Two-Phase Flow by Sharp-Edged Orifices. Proc. Enst.
Mech. Engrs., 180, 549.
ÖZGEÇMİŞ
Umran SERPEN
1945 yılı İzmir doğumludur. 1967 yılında İTÜ Petrol Müh. Böl.’den mezun olduktan sonra 1974 yılına
kadar TPAO ve MTA’da petrol ve jeotermal sahalarda çalışmıştır. 1974 yılından 1987 yılına kadar
ELECTROCONSULT adlı bir İtalyan mühendislik ve danışmanlık şirketinde El Salvador, Guatemala,
Meksika, Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, Şili, Etiopya, Kenya, Filipinler, Rusya ve İtalya gibi ülkelerin
çeşitli jeotermal projelerin çeşitli aşamalarında danışmanlık yapmıştır. 1987 yılından itibaren İTÜ Petrol
ve Doğal Gaz Müh. Böl.’de Öğr. Gör. Dr. olarak çalışmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

G.S.E. Enerji Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.

Öveçler Ata Mahallesi 1065. Cadde (Eski 2. Cadde) 1104 Sokak No: 1/1 Çankaya - ANKARA
Tel : 0312 481 55 03 - Faks : 0312 481 55 03
info@gseenergy.com
Web Tasarım Teknobay.